ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 97 หลักสูตรวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "ติวอังกฤษ BASIC 3"