ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 97 หลักสูตรวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2564 (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๙ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชุมหารือด้านกฎหมายของสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต