คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/2_notice/e_bid19642.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง ๑๓๓๐๔ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็กบ้านหนูน้อย) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก