คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/objective_plan/spread_examine_account_SDU65.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็กบ้านหนูน้อย) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับงานประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง