คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_connected_info_system.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ น้องๆ สามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/admission-criteria.html รับสมัครวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2564