ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือในการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เพื่อบูรณาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและนักศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกในเชิงการเกษตรและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์ ฯ นครนายก จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ในชั้นเรียนปฐมวัย"
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) ฝหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19”