หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมพัฒนาความรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ ปฐมวัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ในชั้นเรียนปฐมวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร ชั้น 4 ห้อง 543 อาคารเรียน 5 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

  

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564