ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Online Learning Room 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

  

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ ฝ่ายกองอาคาร ในการประชุมเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารและที่พักบุคลากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์ ฯ นครนายก จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ในชั้นเรียนปฐมวัย"