ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคณะ ร่วมกับ ฝ่ายกองอาคาร ในการประชุมเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารและที่พักบุคลากร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

  

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต