คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการฯ  เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม โดย อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีการประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน การจัดโครงการเสวนาออนไลน์ “Understanding Risk”and Moving Forward to State of Food and service: เข้าใจความเสี่ยง และก้าวไปข้างหน้ากับอาหารและการบริการ” และร่วมกันพิจารณา สรุปงานร่วมกัน ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams    เวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมติดตามการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ ฝ่ายกองอาคาร ในการประชุมเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารและที่พักบุคลากร