ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิตในเรื่องเอกสารประกอบการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินการสอน การจัดการเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams และระบบ WBSC-LMS 2021 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน Ms Teams วันที่ 9 มิถุนายน 2564  

คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการเรียนออนไลน์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการฯ