คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting วิชาการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน แก่บุคคลภายนอกและผู้ประกอบการ ที่สนใจ โดยในการเรียน ได้รับเกียรติจาก ดร.นวลรัตน์ วัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าเรียน หัวข้อ “การตลาดสินค้าและบริการ” และ อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย ให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริการและดูแลลูกค้า” วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  

 

 

กองบริหารงานบุคคล มสด. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 5(22)/2564
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมติดตามการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต