คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_repair_R13304.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลสสำหรับเด็ก อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔