คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_buy_com_2items.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง