ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 5(22)/2564 โดยมีวาระเรื่องการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ พิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

  

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(9)/2564
คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการเรียนออนไลน์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ