ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการ คัดแยกตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ,เก้าอี้ จำนวน ๑๐ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง