ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(9)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยการ และโครงการในกำกับ (ด้านงาน/เงิน/บุคคล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และเดือนเมษายน 2564 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  

 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดอบรมคณะครู ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล มสด. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 5(22)/2564