อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์ อาจารย์ และประธานคณะกรรมการศูนย์ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม (CLAC) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมคณะครูของโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะครูเข้าร่วมจำนวน 13 คน ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้น การใช้วิธีสอน Active Learning ในวิชาภาษาอังกฤษ และบูรณาการสู่ห้องเรียนคุณภาพสำหรับนักเรยนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการส่งเสริมศักยภาพทักษะทางการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครนายก
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(9)/2564