ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิละอออุทิศและนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครนายก โดยมีว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา รหัส 64        
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดอบรมคณะครู ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา