ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา รหัส 64 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) กิจกรรมแนะนำบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยบริการ/ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม G(Games) -Sport Action ด้วยระบบออนไลน์ MS Teams โดยงานบริการการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   

  

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครนายก