คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความประสงค์เข้ารับวัดซีนป้องกันโควิด-19

รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 98 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564