ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง 3 กรกฎาคม 2564
ณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ลานจอดรถ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

30 มิถุนายน 2564
*วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. (คลิก)
*วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  (คลิก)

1 กรกฎาคม 2564
*วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. (คลิก)
*วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. (คลิก)

2 กรกฎาคม 2564

*วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. (คลิก)
*วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. (คลิก)

3 กรกฎาคม 2564
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. (คลิก)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. (คลิก)

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 8/2564)
คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความประสงค์เข้ารับวัดซีนป้องกันโควิด-19