ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย /หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2/2564 เป็นวันที่สาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน รายวิชา จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)