มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 8/2564)