ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคืนเงินค่าเช่า ค่าประกันความเสียหาย ภาคเรียนที่ 1/2564 และการเข้าพักของนักศึกษา รหัสนักศึกษา 64

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2/2564 เป็นวันที่สาม