ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ หมายเลข ๑,๒ เครื่องส่งลมเย็น AHU ชั้น ๔ และเครื่องสูบน้ำระบบปรับอากาศ หมายเลข ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด-สำนักงานศาลปกครอง