ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2564

แบบประวัติผู้สมัคร-เสนอชื่อ-คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตนแบบการคัดแยกตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ณ มหาวิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔
ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)