รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 98 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร
1 นายสราวุฒิ พัฒรากุล โพธิสารพิทยากร สพม.กท.1 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
2 นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์ ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.กท.1 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
3 นายอนันต์ เนตรมณี ศึกษานารี สพม.กท.1 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
4 นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.กท 1 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวศิรินาถ อุดมถิรพันธุ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.กท.1 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวอภิญญา บุญแก้ว จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม.เขต 2 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล สตรีภูเก็ต สพม.พังงา,ภูเก็ต,ระนอง รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
8 นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สพม.นครปฐม รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
9 นายสุพินทร์ พุฒตาล ดอนแรดวิทยา สพม.สุรินทร์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
10 นายประจวบโชค สร้อยสม บางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑” สพม.อยุธยาฯ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
11 นายมานะ อ้อยสนามไชย สมุทรสาครบูรณะ สพม.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม  รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล นครขอนแก่น สพม.ขอนแก่น รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
13 นายภัทรพล สุลำนาจ สุธีวิทยา สพม.สระบุรี ผอ.ชำนาญการพิเศษ
14 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย อรัญประเทศ สพม.สระแก้ว รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
15 นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
16 นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม บ้านว่าน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
17 นายธรรมศาสตร์ วรสาร บ้านหนองโจด สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
18 นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี บ้านควนอินทนินงาม สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
19 นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่ วัดตรีบุญญาราม สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
20 นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ วัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
21 นางสาวบานชื่น บุญเดช วัดหนองยาวใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
22 นายไมตรี พรมภักดี วัดหนองเป้า สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
23 นายอัศวิน ชำนาญรักษา เจริญวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
24 นายภราดร สังขรัตน์ วัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
25 นางสุภาพรรณ ประทุมมา มหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
26 นายจตุรานนท์ ถือชาติ บ้านพะเนา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
27 นายอนุรักษ์ สมัครสมาน บ้านบุญโลก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
28 นางสาวเบญญาภา พันธุ์ศิริ บ้านนาทรายนาม่วง สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
29 นางสาวกรกนก ศรีเตชะ บ้านโนนมะกอก สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
30 นายพรพิษณุ ทองคำ บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
31 นายนิธิ พวงเดช บ้านบางเบิด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
32 นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย วัดเกษตรกันทราราม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
33 นายปวีณ์ เกาะแก้ว บ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
34 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิท พลอยน้อย อุปถัมภ์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
35 นางสาวนิภาพร หน่วงเหนี่ยว ชลประทานปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
36 นายพาสกร พรหมวิหาร บ้านวังข่อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
37 นางสาวสิริมา ทองใบ ดี.มากาเร็ต ฟุลเลอร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
38 นายเอกลักษณ์ คีรีนิล บ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
39 นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร บ้านนาวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
40 นายพิทยา ถาวงษ์กลาง บ้านหนองน้ำกลัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
41 นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
42 นางสาวสายใจ อยู่ฉิม วัดช่อม่วง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
43 นางสุดใจ ตั้งคีรี บ้านฉางหลาง สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
44 นายธีระพงษ์ ปานทอง บ้านป่าเตียว สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
45 นายฉลอง ภักดี วีดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
46 นายนิรุธ เล็กโสภี คอตัน สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
47 นายสุเทพ ชินวงค์ บ้านแต้-หนองบก สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
48 นางสาวนิตพร บุญหนัก วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
49 นางสาวศิราณี ศาตศิลป์ บ้านราษฎร์เจริญ สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
50 นายไพโรจน์ โคตรศรี บ้านนาดีโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
51 นายอิทธิรัตน์ ควรชม ชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
52 นายธนพงษ์ อินทนิจ วัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
53 นางภัทรอร อินพรม บ้านดงบัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
54 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด บ้านวังขอนสัก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
55 นายนพรัตน์ มุกดา บ้านหัวหนอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
56 นายทรงพล ก้อนเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
57 นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม บ้านประดู่งาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
58 นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
59 นางจันธิลา กางสันเทียะ อนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
60 นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง บ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
61 นายณัฐชัย ทองคณทา บ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชับภูมิ เขต 3 รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
62 นายชัยชาญกิตติ์ รักนา บ้านเวียงแก้ว สพป.เชียงราย เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
63 นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ บ้านคลองช้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
64 นายอำนาจ นกดำ บ้านเขาช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
65 นายรังสรรค์ สายมี บ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
66 นางสาวอภิรดา นาที บ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
67 นางสาวกิตยา สมบูรณ์ วัดกุดเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
68 นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ บ้านหนองตอ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
69 นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์ บ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
70 นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก บุญบันดาล-วิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
71 นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
72 นายชลทิศ แนวถาวร บ้านไร่โคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
73 นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง วัดขนงพระเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
74 นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ วัดบันไดม้า สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
75 นางสาวพิมพ์ชนก เหล็กพิมาย บ้านเขาจันทน์หอม สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
76 นางสาวละออ จันทร์ชุม บ้านบ่อกรูด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
77 นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ บ้านตะแบงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
78 นางสาวรจนา ล้ำเลิศ บ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
79 นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
80 นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง บ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
81 นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์ บ้านโคกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 6 ผอ.ชำนาญการพิเศษ
82 นายศิวะกร แสงกระจ่าง วัดโรงธรรม สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ชำนาญการพิเศษ
83 นางชิษณุชา จอมผา อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ชำนาญการพิเศษ
84 นางสาวศิริพร ขันติกาล วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ชำนาญการพิเศษ
85 นายดุสิต สระปทุม บ้านหนองแวงประชาสรรค์ สพป.บึงกาฬ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
86 นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) สพป.อ่างทอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
87 นายชาตรี นามคุณ ประถมนนทรี สพป.กทม. ผอ.ชำนาญการพิเศษ
88 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ทุ่งมหาเมฆ สพป.กทม. ผอ.ชำนาญการพิเศษ
89 นางจันทร์ฉาย ทันตา กศน.บึงบูรพ์ กศน.จ.ศรีสะเกษ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
90 นางนงค์ลักษณ์ เฉื่อยฉ่ำ กศน.คลองหาด กศน.จ.สระแก้ว ผอ.ชำนาญการพิเศษ
91 นางสาววิรชา อินทร์สุข กศน.อ.เขาฉกรรจ์ กศน.จ.สระแก้ว ผอ.ชำนาญการพิเศษ
92 นายพิเชษฐ เสือเฒ่า กศน.ห้วยขวาง กศน.กทม. ผอ.ชำนาญการพิเศษ
93 นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล กศน.อ.สอยดาว กศน.จ.จันทบุรี ผอ.ชำนาญการพิเศษ
94 นายใชยพจ ถะเกิงสุข กศน.อ.พนมดงรัก กศน. จ.สุรินทร์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
95 นายสุริยันต์ จุนใจ กศน. อ.คำม่วง กศน.จ.กาฬสินธุ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
96 นางภารดี อารีสนั่น กศน.อ.ดอนจาน กศน.จกาฬสินธุ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
97 นางกิริยาลักษณ์ สงณรงค์ กศน.อ.ศรีบรรพต กศน. จ.พัทลุง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
98 นางสมฤทัย ด้ามทอง กศน. อ.กุดข้าวปุ้น กศน.จ.อุบลราชธานี ผอ.ชำนาญการพิเศษ
ประชุมคณะทำงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ( UCLASS )ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2564