คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_examine_money_SDU.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเรียน ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต