คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/quarter/victor_quarter_three.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารเรียน ๓๑ (อาคารปฏิบัติการปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔