กรณีที่นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนมาแล้วก่อนประกาศลดค่าเทอม 20%  ติดต่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอน ดังนี้

กรณีที่นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษามาแล้วก่อนประกาศลดค่าเทอม 20%  ติดต่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอน
กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร ประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 6(10)/2564