ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

  

สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มอบเครื่องปรับอากาศแก่สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง “รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563”