รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier X INVERTER สีดำ ๓๒,๐๐๐ BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  มูลค่ารวม ๔๒,๗๐๐ บาท แก่สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อจัดทำห้อง ONE STOP SERVICE เพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมี พันตำรวจโท ญาณพัทธ์ สวนแก้ว สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจรถไฟ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมเพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566-2570