ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาใหม่รหัส 64 จำนวน 3 รายวิชา ร่วมกับ ประธานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในรายวิชา ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2564

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำปาง 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง
สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มอบเครื่องปรับอากาศแก่สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ