คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_buy_air_B7F5.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง ๒๒๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง