คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_buy_supply_R222.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ Chiller อาคารสำนักงานมหา วิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับ อาคาร ๗ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง