คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_repair_Chiller_SDU.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักครู (ห้อง ๗๕๔) ชั้น ๕ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง ๒๒๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง