คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_renovate_R754_Sathid.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการ จ้างปรับปรุงพัฒนา ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาและแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ Chiller อาคารสำนักงานมหา วิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง