คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง ได้ให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับคณะกรรมการคณะที่ 5 ซึ่งนำโดย อาจารย์สุนทรี ศรีไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง อาจารย์เอมอร ปันทะสืบ และดร.วาสนา จักร์แก้ว ได้เข้านิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 

  

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ครั้งที่ 7/2564
ประชุมเพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564