คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง ได้ให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับคณะกรรมการคณะที่ 5 ซึ่งนำโดย อาจารย์สุนทรี ศรีไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง อาจารย์เอมอร ปันทะสืบ และดร.วาสนา จักร์แก้ว ได้เข้านิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฏาคม 2564