ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ครั้งที่ 7/2564 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการแปลข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง เป็นภาษาจีน เรื่องช่องทางการนำเสนอข่าวกิจกรรมและโครงการของสถาบันขงจื่อฯ บนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยกวางสี ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ MST วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำปาง 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง