รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 และบรรยายในหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวทางการพิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

  

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ครั้งที่ 7/2564