นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระเรื่อง บทวิเคราะห์การประเมินตนเองและการกำหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแบบฟอร์มแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมดุสิต เพลส วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Re-positioning Plan) ในส่วนของ Academic Diversity
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม