ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Re- positioning Plan) ในส่วนของ Academic Diversity โดยที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ในเรื่องความหลากหลายทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการที่เหมาะสมต่อไป  โดยมีคณบดีทุกคณะและบุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทางระบบออนไลน์  Zoom Meeting Application

การประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 ในจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น (SP ซีรีย์) (Spotlight - SP Series)
กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564