ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 2(34)/2564โดยกรรมการบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2564) รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้อง Online Learning 08 (1106) อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564
การประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 ในจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น (SP ซีรีย์) (Spotlight - SP Series)