รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564 ผ่าน Ms Teams วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 2(34)/2564