ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาจำนวนเงินทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กรกฏาคม 2564

  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์/สังเคราะห์งานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564