สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อการรับบัตรนักศึกษารหัส 64 รอบ 2 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=441