*ยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาแบบออนไลน์

*ติดตามข่าวสารวิชาการได้ที่ website ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” http://regis.dusit.ac.th/home/

*ติดตามสถานะการลงทะเบียน


*ตรวจสอบผลการเรียน

*แนะนำเมนูข้อมูลการเงิน/พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

*การเบิกค่าเทอม (กรณีผู้ปกครองมีสวัสดิการ)

*ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ

*ขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชา ได้ผลการเรียนเป็น “W”

*รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแรกเข้า

*ขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่

*ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

*กองทุนเงินให้กู้บืมเพื่อการศึกษา

*หอพักนักศึกษา

*เมนูข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษา

*ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

*เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

*ใบรับรองคุณวุฒิ กับ ใบรายงานผลการศึกษา ต่างกันอย่างไร

*ขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

*อยู่ที่ไหนก็ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ 
การรับวุฒิการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถแจ้งรับวุฒิการศึกษาออนไลน์ รอรับเอกสารที่บ้านได้

*สมัครงานขอเอกสารอะไรได้บ้าง

*บัตรนักศึกษาหายทำอย่างไร

*การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาติดต่อขอเอกสารทางการศึกษา

*สถานภาพของนักศึกษา

*คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้เกียรตินิยม

*โรงแรมสวนดุสิต เพลส