คณะกรรมการโครงการความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท้องถิ่นจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองตรังข้าวเบายอดม่วงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง เป็นหัวหน้าโครงการและทีมงาน วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.40 น. Online ผ่านระบบ MS Teams (ห้อง Teams MOU อบต.กลุ่มวิสาหกิจ วังคีรี)