รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาคุณค่าของความสุข เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคุณค่าของความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564